مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

بعضی از خانم‌ها فقط به استایلی که برای بیرون، مهمانی یا قرار خود دارند، اهمیت می‌دهند. اما عده‌ای هم به داشتن ظاهری زیبا و حتی ست در داخل خانه هم توجه می‌کنند. اگر شما هم از این دسته افراد هستید که اعتقاد دارید می‌توان در خانه هم‌زمان راحت و خوش‌استایل بود، این نوشته از رویال گلامور را که به معرفی مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه اختصاص یافته است را دنبال کنید.

فروشگاه اینترنتی لباس زنانه رویال گلامور

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه
لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

لباس و پیراهن راحتی
لباس و پیراهن راحتی

پیژامه بلند با پترن راه‌راه

یکی از راحت‌ترین لباس‌های خانگی ما پیژامه‌ها هستند. راحتی این پیژامه‌ها به قدری زیاد است که شاید گاهی دوست داشته باشید حتی در استایل خیابانی هم آن‌ها را امتحان کنید. این مدل پیژامه راه‌راه از جنس نخ بوده و دور کمر، کش مناسبی دارد که برخلاف تصور اصلا سفت نیست. شما می‌توانید به هر اندازه‌ای که می‌خواهید شلوار را تغییر سایز دهید تا فیت کمرتان شود. این مدل جدید لباس راحتی زنانه و دخترانه آستین بلند برای یک روز تعطیل استراحت در خانه و فیلم دیدن با تلویزیون عالی است.

مدل جدید پیژامه را‌ه‌راه
مدل جدید پیژامه را‌ه‌راه

مدل جدید پیژامه را‌ه‌راه
مدل جدید پیژامه را‌ه‌راه

ست پیژامه کوتاه با پترن گیلاسی

اگر اهل پوشیدن پیژامه‌های بلند نیستید، این آیتم کوتاه، جدید و پترن‌دار مطابق با سلیقه شماست. پترن جذاب گیلاس در سراسر پارچه این لباس راحتی تکرار شده است. اگر به این پیژامه دقت کنید، متوجه می‌شوید که حاشیه یقه گرد، آستین بلوز و همچنین پاچه‌های شلوارک به مانند برگه‌های کاهو دوخته شده است. با پوشیدن این پیژامه زیبا و ظریف به نظر می‌رسید.

مدل جدید پیژامه گیلاسی
مدل جدید پیژامه گیلاسی

مدل جدید پیژامه گیلاسی
مدل جدید پیژامه گیلاسی

ست مخمل براق

اگر ست لباس‌های راحتی پیژامه‌های قبلی را چشم‌گیر نمی‌بینید و دوست دارید که برای خرید مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه، آیتمی براق از جنس مخمل داشته باشید، این مدل شیک را که شامل شلوار و سویشرت کراپ کلاه‌دار است، امتحان کنید. این ست مخمل برای روزهای سردی که با دوستان یا نامزدتان در خانه سپری می‌کنید، انتخاب خوبی است.

ست جدید مخمل براق
ست جدید مخمل براق

ست جدید مخمل براق
ست جدید مخمل براق

تیشرت و شلوارک

انواع مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه با تنوع بالایی از طرح‌های گرافیکی، کارتونی یا دیزنی و… وجود دارند که استایل‌ شما را از حالت ساده خارج کرده و جذابیت و سرزندگی را به آن اضافه می‌کنند. این آیتم‌ها هم طرفداران خاص خودشان را دارند. تیشرت و شلوارک اولویت افراد زیادی برای راحت پوشیدن در خانه است. تیشرت مورد نظر با طرح گرافیکی “بانی خرگوش” دارای آستین‌های رگلان و کوتاه است.

مدل جدید تیشرت و شلوارک
مدل جدید تیشرت و شلوارک

مدل جدید تیشرت و شلوارک
مدل جدید تیشرت و شلوارک

تیشرت بلند اورسایز

آیا فکر می‌کنید، لباس‌هایی اورسایز محسوب می‌شوند که اندام شما را چند برابر از اندازه واقعی نشان دهند؟ اگر اینطور است احتمالا تا به حال مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه با این طراحی را نپوشیده باشید. حقیقت این است که اورسایزها آیتم‌هایی نیستند که با پوشیدن‌شان شما را درشت‌تر از آنچه هستید، نشان بدهد. آن‌ها با طراحی خلاقانه خود می‌توانند یونیک و خاص بودن را به ظاهرتان هدیه دهند. اگر برای خرید مدل جدید لباس و پیراهن زنانه و دخترانه، به دنبال آیتم اورسایز مناسب می‌گردید، این تیشرت بلند یقه هفت با آستین‌های کوتاه و سرشانه‌های افتاده شما را به هدف تان می‌رساند. جنس این مدل لباس راحتی تماما از نخ بوده و همانطور که می‌بینید که پشت‌بلند و جلو کوتاه است.

مدل جدید تیشرت بلند اورسایز
مدل جدید تیشرت بلند اورسایز

مدل جدید تیشرت بلند اورسایز
مدل جدید تیشرت بلند اورسایز

پیراهن مینیمال سورمه‌ای

اولین ویژگی که در نگاه اول از این پیراهن ساده، راحت و سورمه‌ای رنگ به چشم می‌خورد، یقه کج و نامتقارن آن یا به اصطلاح یقه رومی است. متریال این آیتم مینیمال قابلیت کشسان خوبی دارد. آستین‌های این پیراهن زنانه و دخترانه کوتاه است. با پوشیدن این مدل جدید پیراهن راحتی خود را کشیده‌تر ببینید و زیبایی اندام خود را دو چندان کنید.

مدل جدید پیراهن راحتی
مدل جدید پیراهن راحتی

مدل جدید پیراهن راحتی
مدل جدید پیراهن راحتی

پیراهن بلند خردلی رنگ

اگر می‌خواهید برای آخر هفته تمام وقت در خانه بمانید و در یک تراس یا باغچه زیبا وقت بگذرانید، پوشیدن یک پیراهن راحتی زنانه و دخترانه این لذت و حس خوب را در شما تکمیل خواهد کرد. اگر به استایل بوهو علاقه دارید، آیتمی بلند مانند این پیراهن با آستین‌های زنگوله‌ای نظرتان را به خود جلب خواهد کرد. زیبایی این پیراهن به پلیسه‌های ریزی است که در حاشیه یقه هفت، سر آستین‌های عریض و بلند و همچنین جلو پیراهن به کار رفته است. شما می‌توانید مطابق میل خودتان با برداشتن کمربند، این پیراهن را به عنوان یک روپوش خانگی خوش‌رنگ روی لباس‌های دیگر خود مانند تاپ و شلوارک بپوشید یا بع عنوان یک پیراهن راحتی و سبک، در خانه بدرخشید.

مدل جدید پیراهن خردلی
مدل جدید پیراهن خردلی

مدل جدید پیراهن خردلی
مدل جدید پیراهن خردلی

ترفندهایی برای خرید مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه

لباس‌های فیت‌تن را انتخاب کنید: زمانی که می‌خواهید یک مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه برای خودتان بخرید، سعی کنید آیتمی را انتخاب کنید که فیت‌تن و دقیقا اندازه باشد. لباس‌هایی که می‌خرید نباید فقط از لحاظ اسم راحت باشند. بلکه باید شما کاملا با پوشیدن آن‌ها در خانه احساس خوبی داشته باشید. بنابراین به سراغ لباس‌های تنگ، چسبان و اذیت‌کننده نروید.

رنگ‌های متنوع بخرید: می‌توانید برای خرید چند مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه به سراغ آیتم‌های رنگی و شاد مانند رنگ‌های روشن صورتی و بنفش بروید. اما اگر رنگ‌های تیره را ترجیح می‌دهید، رنگ سورمه‌ای یا خنثی خاکستری را امتحان کنید. اگر هنوز تصمیم نگرفته‌اید که مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه دلخواه‌تان چه رنگی باشد، بهتر است از قبل خرید، طیف رنگ آیتم‌های کمدتان را بررسی کنید.

هزینه گزاف نپردازید: ممکن است شما برای خرید یک پیراهن مجلسی یا پالتویی شیک هزینه زیادی بپردازید؛ اما آیا واقعا نیاز است که برای خرید مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه بودجه زیادی کنار بگذارید؟ حقیقتا نه. اما از طرفی هم باید این نکته را در نظر داشته باشید که نباید به کیفیت لباس‌هایی که می‌خرید بی‌توجه باشید. همواره سعی کنید که آیتمی پایدار و باکیفیت به کمدت لباس‌های‌تان اضافه کنید. جنسی را برای لباس راحتی انتخاب کنید که درصد پلاستیک و نایلونی کمتری داشته باشد تا به بدن شما آسیبی نرسد.

کمتر بهتر است: برای خرید مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه، این نصیحت کاربردی “Less is more” را هم فراموش نکنید. شاید خرید فقط دو یا سه دست لباس متنوع برای نیاز فعلی شما کافی باشد. خرید انبوه لباس و پیراهن‌های راحتی رنگی و شاد، شاید در لحظه اول هیجان‌انگیز باشد؛ اما مطمئن باشید، بعد از مدت زمانی که به سراغ کشوهای لباس می‌روید، اصلا از چیزی که می‌بینید، خوشحال نمی‌شوید. حتما در این بین چند آیتم کاملا نو پیدا می‌کنید که تا به حال از آن استفاده نکرده‌اید و تمایلی هم ندارید که اکنون آن‌ها را بپوشید. زیرا از نظر شما قدیمی شده‌اند.

به نحوه شست‌وشو دقت کنید: از آنجائی که ما آیتم‌های راحتی را همیشه در خانه به تن می‌کنیم، مهم است مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه‌ای را انتخاب کنیم که پارچه آنها کم چروک باشد و به سادگی شسته شود؛ زیرا هیچکس نمی‌خواهد که همیشه در حال اتو کردن لباس‌های خانگی خود باشد یا اینکه به جای استفاده از ماشین لباس‌شویی، ناچارا آن‌ها را با دست در تاید و تشت بشوید.

شما کدام مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه را پسندیدید؟

شما قصد دارید کدام مدل جدید لباس و پیراهن راحتی زنانه و دخترانه را به استایل خانگی‌تان اضافه کنید؟ نظرات خودتان را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

قبل از خرید لباس راحتی به چه نکاتی باید دقت کرد؟

توجه به 5 نکته مانند سایز، رنگ، جنس و… که در این پست توضیح داده شده، می‌تواند در پروسه خرید لباس راحتی به شما کمک کند.

اینستاگرام مزون عروس رویال گلامور

نظرات بازدیدکنندگان